การเปลี่ยนสินค้า

    • หากสินค้าชำรุด ซึ่งเกิดจากความผิดพลาดของบริษัทฯ สามารถส่งคืนสินค้าเพื่อเปลี่ยนได้ ภายใน 15 วัน
    • หากพ้นจากระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนดไม่สามารถเปลี่ยนคืนสินค้าได้กรณี

ระยะเวลารับประกันสินค้า

    • บริษัทฯ รับประกันสินค้าเป็นระยะเวลา 6 เดือน นับจากวันที่ซื้อสินค้า

ขั้นตอนการส่งเคลมสินค้า

  1. กรุณาส่งหลักฐานการสั่งซื้อ ทุกครั้งที่ส่งสินค้าซ่อม เช่นใบส่งสินค้า/ใบเสร็จรับเงินที่ซื้อจาก Website พร้อมกับสินค้าที่จะส่งซ่อม
  2. กรุณาระบุรายละเอียดการชำรุดของสินค้า พร้อมแนบชื่อและเบอร์โทรศัพท์เพื่อสะดวกแก่การติดต่อกลับ
  3. เมื่อบริษัทฯ ได้รับสินค้าแล้ว จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อแจ้งรายละเอียดสินค้าที่ชำรุดและระยะเวลาในการซ่อม

สถานที่สำหรับส่งสินค้าซ่อมและเปลี่ยนสินค้า